ปกค. ประชุมคณะทำงานฯ โครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ครั้งที่ 9/2563 (ครั้งที่ 11)

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ครั้งที่ 9/2563 (ครั้งที่ 11) โดยมี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงพลังงาน กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กรมเจ้าท่า และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายรัฐ ได้แก่ การปรับเขตทางเพื่อความเหมาะสม (ทางออกสุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเวนคืน งบประมาณเวนคืนเพิ่มเติม การขอใช้พื้นที่หน่วยงานรัฐ ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค การรื้อย้ายสาธารณูปโภคโดยเจ้าของสาธารณูปโภค ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานโยกย้ายผู้บุกรุก ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินการของฝ่ายเอกชน และการบอกเลิกสัญญาเสาสายสื่อสาร สายสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่โครงการ

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

Scroll Up