รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงสถานีและการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ณ สถานีพญาไท

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงสถานีและการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ณ สถานีพญาไท โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA1) ร่วมด้วย
ภายหลังจากที่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หรือ AERA1 ไม่สามารถชำระค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในวันที่ครบระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุน จึงขอเลื่อนวันถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ออกไป และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะยังคงสิทธิ์การเดินรถไว้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จนั้น โดย AERA1 จะต้องให้การสนับสนุน รฟฟท. ในการบริหารการเดินรถ และการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ และรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานที่เอกชนคู่สัญญาได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานดัชนีชี้วัด (KPI) โดย รฟท. รฟฟท. และที่ปรึกษาของ รฟท. มีสิทธิกำกับดูแลเอกชนคู่สัญญาให้ดำเนินการตามมาตรฐานดัชนีชี้วัดดังกล่าว
สำหรับการใช้งานบัตรโดยสารของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ นั้น ยังคงใช้งานได้ตามปกติและสามารถเติมเงินในบัตรเดิมเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า ARL ได้ รวมทั้งยังไม่มีการนำบัตรเดิมมาเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ของเอกชนที่ได้รับสิทธิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
การลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลในการปรับปรุงสถานีและการให้บริการเดินรถ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากนี้ โดยในด้านโครงสร้างการบริหาร ARL ระหว่างที่ยังไม่ถ่ายโอน ARL ให้เอกชนคู่สัญญา รฟฟท. จะเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวม และเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสั่งการ ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีพนักงานของเอกชนเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ รฟฟท. โดยเอกชนคู่สัญญาระดับผู้บริหารมีตำแหน่งเสมือนกับตำแหน่งของ รฟฟท. ทุกตำแหน่ง แต่ยังไม่มีหน้าที่ในการบริหาร หากมีการส่งมอบ ARL ก็พร้อมที่จะสลับตำแหน่งกันระหว่างเอกชนคู่สัญญา กับ รฟฟท. ได้ทันที เพื่อให้ แอร์พอร์ต เรลลิงก์ สามารถให้บริการแก่ประชาชนต่อไปได้อย่างสะดวก คล่องตัว และไม่สะดุดจากการเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ
ที่มา
facebook fanpage รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=378568087386842&id=101683141742006

Scroll Up